تمامی کاربران گرامی می توانند مقدار 0.02 روبل وب مانی را هر روز دریافت کنند – با شرط داشتن شماره حساب روبل وب مانی و ضریب اعتبار BL) 3) به بالا

– با تشکر تیم سایت Hadiex


شماره حساب روبل وب مانی خود را وارد کنید(مانند : R48***65)مقدار هدیه 0.02 روبل برای هر روز می باشد !